عقد قرارداد پشتیبانی سامانه قرائت کنتور با گوشی هوشمند بصورت سالیانه .

تامین پروب نوری بلوتوث جهت قرائت تمامی کنتور های دیجیتال موجود در صنعت برق .

https://chb-edc.ir/