عقد قرارداد خرید سامانه قرائت کنتور با گوشی هوشمند و پشتیبانی سالیانه .

تامین پروب نوری بلوتوث جهت قرائت تمامی کنتور های دیجیتال موجود در صنعت برق .

https://eepdc.ir/