شهرکرد – پارک علم و فناوری استان – شرکت آرایه چین مهر آذر

تلفن :   ۰۳۸۳۲۲۷۸۰۴۷- ۰۹۱۳۲۸۵۸۱۱۹

فکس : ۰۲۱۴۳۸۵۷۷۵۲