با توجه به تحریم ها و گرانی کاغذ و در راستای دولت الکترونیک ،این شرکت استفاده از روش ارسال قبض ها با پیامک به جای شیوه سنتی چاپ و توزیع قبوض را پیشنهاد می نماید. این روش کاهش بسیار چشمگیر هزینه ها را در پی خواهد داشت و سبب حذف زمان توزیع و استفاده بهینه از مامورین در راستای بالا بردن وصول مطالبات خواهد شد.